Logo

Partnerzy

Florida Universitaria

Florida Centre de Formacio Coop.V

Florida Centre de Formació, Coop. V. (Koordynator projektu) to organizacja utworzona w 1977 roku, działająca w obszarze edukacji. Posiada szerokie doświadczenie w edukacji i szkoleniach w różnych sektorach: szkolnictwo wyższe (kursy uniwersyteckie, studia podyplomowe i magisterskie), kształcenie i szkolenie zawodowe (poziomy wyższe i niższe), szkolenia ustawiczne i szkolenia dla bezrobotnych oraz szkolnictwo średnie i podstawowe.

Floryda zdywersyfikowała swoją działalność, tworząc NINOS Gestión Educativa, coop.V, sieć przedszkoli w regionie Walencji, liczących obecnie 15 placówek. Grupa Florida zatrudnia 600 pracowników i naucza ponad 5000 uczniów. Dziedzina sztucznej inteligencji i chatbotów jest badana w ramach kilku kursów i szkoleń na Florida Universitària: „Tworzenie aplikacji internetowych”, „Marketing i reklama”, „Animacja 3D, gry i środowiska interaktywne”, „Automatyka i robotyka przemysłowa”, a także na różnych stopniach związanych z inżynierią np. „Projektowanie i rozwój gier wideo oraz doświadczeń interaktywnych”.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oferuje wyjątkowe doświadczenie edukacyjne, gdyż należy do elitarnego grona zaledwie kilku uniwersytetów papieskich na świecie. Wszystkie programy mają na celu kształcenie osobowości studenta, a nie tylko jego sfery akademickiej. UPJP2 realizuje swoje działalność edukacyjno-naukową w ramach sześciu wydziałów oferujących różnorodne programy studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

UPJP2 został formalnie założony w 1981 r., ale jego korzenie sięgają powstania Wydziału Teologicznego w Krakowie w 1397 r. UPJP2 kształci łącznie 2300 studentów i zatrudnia 370 pracowników stacjonarnych. Główne obszary edukacyjne i badawcze obejmują dziennikarstwo, media i komunikację społeczną, media cyfrowe, pracę socjalną, nauki o rodzinie, pedagogikę, filozofię, turystykę, historię i dziedzictwo kulturowe, teologię i prawo kanonicze. UPJP2 to uczelnia, która wzbogaca studentów w wymiarze intelektualnym, kulturalnym, zawodowym, społecznym i duchowym. Znajduje się w samym sercu Krakowa, jednego z najbardziej niesamowitych miast w Europie.

Uczelnia nie tylko stawia na dobre podstawy teoretyczne, ale oferuje także rozwój różnorodnych umiejętności praktycznych. W Akademickim Centrum Mediów znajdują się stanowiska pracy, badawcze i projektowe VR, wyposażone w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, w tym narzędzia do eyetrackingu czy biotrackingu. Wiedza i doświadczenie zdobyte w UPJP2 lokują studentów wysoko na rynku pracy, co jest możliwe także dzięki stażom studenckim.

Zarys historyczny

Uniwersytet Techniczny w Kownie rozpoczęła swoją działalność 16 lutego 1922 roku, kiedy utworzono Uniwersytet Litewski i jego wydziały techniczne. Rozwój litewskiej myśli naukowej był kontynuowany w pierwszej litewskiej niezależnej uczelni technicznej (w latach 1950–1990 pod nazwą Kowieński Instytut Politechniczny (KPI)). W 1990 roku KTU odzyskała status uniwersytetu i poszła drogą szybkich reform studiów i badań. Uczelnia w dalszym ciągu dąży do budowania trwałych partnerstw na rzecz nauki, biznesu i przemysłu, opracowuje i wdraża nowe pomysły, innowacje i wynalazki. Od 1922 roku uczelnię ukończyło ponad 157 tysięcy absolwentów.

B&R&I w KTU

Na Uniwersytecie opracowywane są innowacyjne rozwiązania w zakresie badań podstawowych i stosowanych, odpowiadające wyzwaniom teraźniejszości i jutra. Zarządzanie, wysoka jakość wyników naukowych i nowe odkrycia badawcze mobilizują społeczność akademicką. Najnowsze osiągnięcia badawcze i zdobyte doświadczenie praktyczne przekazywane są studentom. Naukowcy KTU rozwijają i transferują interdyscyplinarną wiedzę oraz zaawansowane technologie do krajowego i zagranicznego przemysłu, biznesu i sektora publicznego, realizując projekty międzynarodowych i krajowych programów badawczych oraz zawierając kontrakty na zlecane badania i rozwój oraz innowacje.

KTU dzisiaj

Uniwersytet Techniczny w Kownie jest konkurencyjną uczelnią techniczną, która sprzyja zdobywaniu wiedzy i innowacjom. Wiedza i technologie opracowane przez uczelnię docierają do wszystkich sektorów społeczeństwa, biznesu i przemysłu na Litwie, w krajach bałtyckich i na całym świecie. Umiędzynarodowienie uczelni obejmuje wszystkie obszary działania: jakość studiów, osiągnięcia naukowe i spójność organizacyjną, które są kluczowymi priorytetami. Umiędzynarodowienie znajduje swoje odzwierciedlenie także w dokumentach strategicznych uczelni i wszystkich obszarach jej życia. KTU nie tylko teoretycznie deklaruje internacjonalizm, ale nieustannie stara się ukazać i rozszerzyć wpływ globalnej współpracy na wszystkich członków społeczności akademickiej.

Uniwersytet w Bayreuth jest państwowym uniwersytetem badawczym założonym w 1975 roku w Bayreuth w Niemczech. Jest on zasadniczo podzielony na siedem wydziałów, które prowadzą studia licencjackie i magisterskie. Każdy wydział określa własne standardy rekrutacji i programy nauczania w autonomiczny sposób. Uniwersytet w Bayreuth jest obecnie jednym z najmłodszych uniwersytetów odnoszących największe sukcesy w Niemczech. W rankingach „młodych uniwersytetów” Times Higher Education (THE) znajduje się wśród najlepszych uniwersytetów na świecie, a w rankingu QS World University Ranking zajmuje pierwsze miejsce dziesięć procent z 5500 uniwersytetów z całego świata. Międzynarodowe kształcenie i badania  to główna cecha 160 programów studiów oferowanych przez siedem wydziałów obejmujących nauki przyrodnicze, inżynierię, prawo, biznes i ekonomię, języki, literaturę i kulturoznawstwo. 

Uniwersytet w Bayreuth ma około 13 330 studentów, 240 profesorów oraz 1330 pracowników naukowych i około 985 pracowników nienaukowych. Kształcenie odbywa się w kampusie w Bayreuth i kampusie satelitarnym w Kulmbach. Jest największym pracodawcą w regionie i członkiem Elite Network of Bavaria (Elitenetzwerk Bayern)- koncepcji polityki edukacyjnej, mającej na celu promocję uzdolnionych studentów z regionu w sektorze szkolnictwa wyższego. Instytut Systemów Pomiarowych i Sterowania (MRT) na Uniwersytecie w Bayreuth (UBT) zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i zastosowaniem systemów pomiarowych. Jego wkład obejmuje obszary modelowania i identyfikacji parametrów systemów czujników, monitorowania stanu systemów i procesów oraz strategii sterowania. W przeszłości do rozwiązywania problemów z branży motoryzacyjnej, półprzewodników, produkcyjnej i systemów energetycznych stosowano szerokie spektrum metod. Z biegiem czasu uwaga przeniosła się z jednolitych komponentów lub systemów na systemy rozproszone i/lub wbudowane o zwiększonej gęstości funkcjonalnej. Obejmuje to również włączenie metod sztucznej inteligencji do przetwarzania sygnałów, wykrywania usterek, monitorowania stanu lub optymalnego działania systemu. Osadzanie urządzeń w większych sieciach powoduje potrzebę komunikacji technicznej.

MRT posiada rozległą wiedzę na temat przemysłowych magistral polowych, takich jak CAN lub Modbus, oraz technologii bezprzewodowych. Zastosowania nie ograniczają się dotychczas do systemów mechatronicznych i robotycznych. MRT prowadzi badania wspólnie z partnerami z dziedziny przemysłu lub rzemiosła. Struktura partnerów rozciąga się od małych lokalnych firm po międzynarodowe korporacje (BMW, Daimler, Porsche; Merck, Siemens, Stäubli Robotics, Tennet, Vishay itd. itd.) z wielu różnych branż (przemysł motoryzacyjny, budowa maszyn i urządzeń , przemysł elektryczny, przemysł chemiczny, przemysł procesowy, technologia energetyczna itp.). Wdrażanie metod AI i osadzanie inteligentnych urządzeń, np. inteligentne liczniki w środowiskach terenowych, wymagają połączenia umiejętności inżynieryjnych lub technicznych z umiejętnościami z zakresu informatyki. To połączenie jest cechą charakterystyczną wielu projektów MRT.

Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions